close
loading

facebook twiter youtube

 

 

Cele Fundacji

 

1.Celami fundacji są:

 

1.1. Prowadzenie działalności oświatowej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do osób dorosłych i dzieci z obszarów wiejskich i miejskich.

1.2. Promowanie i wspieranie rozwoju rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.

1.3. Opracowanie i realizacja szeregu działań edukacyjnych, informacyjnych  i profilaktycznych mających na celu wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego kobiet, mężczyzn i dzieci z obszarów wiejskich i miejskich.

1.4.  Przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym, technicznym, informatycznym, ekonomicznym oraz legislacyjnym w szczególności związanych z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich.

1.5.  Promowanie oraz dbałość o ochronę i rozwój zabytków historycznych i przyrodniczych, środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów kulturowych znajdujących się na obszarach wiejskich.

1.6.  Zachowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w postaci dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów wiejskich, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej i inwestycji terenów wiejskich.

1.7. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, chorych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1.8. Działania na rzecz integracji europejskiego środowiska wiejskiego.

1.9. Promowanie oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich.

1.10. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli życia naukowego i gospodarczego w kraju i za granicą.

1.11. Działalność ekonomiczna i zarządcza poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań na rzecz równoprawnej pozycji ekonomicznej, materialnej i społecznej w sferze informatyzacji, edukacji ekonomicznej i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich

1.12. Szkolenie i doradztwo na rzecz obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem wspierania aktywizacji i rozwoju obszarów wsi i małych miast.

1.13. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, terapeutycznych, badawczych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie bezrobocia na terenach miejskich i wiejskich.

1.14. Diagnozowanie sytuacji społecznej, badanie procesów społecznych oraz upowszechnianie wyników badań i analiz.

2. Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje poprzez:

1. Doradztwo i szkolenia dla osób fizycznych i prawnych, rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą lub też zmieniających zakres swojego działania w zakresie:

a. edukacji

b. ekonomiki rolnictwa

c. edukacji rolnej;

d. finansów;

e. oprogramowania komputerowego dla celów księgowych, rachunkowych i rozliczeniowych;

f. podnoszenie kwalifikacji;

g. pozyskiwanie funduszy strukturalnych i korzystanie z dotacji/ środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020” i w okresie późniejszym;

h. programów edukacyjnych prowadzonych w różnych formach szkoleniowych;

i. psychologii organizacji pracy;

j. zarządzania i rachunkowości;

k. innym w razie potrzeby w ramach działalności Fundacji;

l. Działania na rzecz:

a. poprawy technologicznej obszarów wiejskich, w tym tworzenie sieci informatycznej i komputerowej;

b. transferu wiedzy nauki do przemysłu i przedsiębiorstw, w tym stworzenie platform technologicznych i przemysłowych

c. osób bezrobotnych;

2. Dbałość o ochronę, promocje i rozwój zabytków przyrodniczych i historycznych, środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych.

3. Opracowywanie i promocja projektów innowacyjnych.

4. Organizowanie:

a. przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, pokazów, konferencji, warsztatów, targów z zakresu edukacji, poświęconych społecznym i gospodarczym problemom Polski i wsi;

b. wyjazdów szkoleniowych i studyjnych;

c. czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i innych;

5. Pomoc dla przedsiębiorców w uzyskaniu kredytów i dotacji inwestycyjnych na powstanie i rozwój firm.

6. Projektowanie i wprowadzanie przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia.

7. Promowanie i wspieranie:

a. badań i rozwoju polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich;

b. małych i średnich przedsiębiorstw;

c. rozwoju dziedzictwa kulinarnego i produktów regionalnych;

d. rękodzieła i rzemiosła ludowego;

e. żywności polskiej i ekologicznej;

f. tworzenia przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw rolnych, grup producenckich i marketingowych w zakresie:

  • doradztwa ekonomicznego, prawnego i finansowego
  • pozyskiwania finansowania zewnętrznego w postaci dotacji unijnych i kredytów,
  • szkoleń w zakresie zarządzania, negocjacji handlowych, komunikacji, marketingu oraz technik poszukiwania nowych rynków zbytu

g.  wszelakich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom Fundacji;

8. Przyznawanie dotacji organizacji lub osobom, które prowadzą działalność zgodną z celami fundacji.

9. Rozwój kultury i sztuki oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego.

10. Sponsorowanie konkursów mających na celu prezentowanie rozwiązań problemów ekonomicznych i gospodarczych rynku rolnego.

11. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.

12. Wsparcie, współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.

13. Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych i inwestycyjnych służących aktywizacji obszarów wiejskich, w tym działalność agroturystyczna, hotelarska i gastronomiczna

14. Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, środowiskami biznesu placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

15. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami na rzecz propagowania i poznawania reguł gospodarki rynkowej oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

16. Zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji.

17. Zapewnienie dla przedsiębiorców rzetelnej pomocy prawnej, konsultacji i porad w zakresie prowadzenia firm, włącznie z doradztwem podatkowym.

18. Zarządzanie projektami Funduszy Strukturalnych UE.

19. Zbieranie, analizowanie i upowszechnianie informacji dotyczących rozwoju polityki rolnej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, rynków towarowych i innych sektorów gospodarki żywnościowej.

 

Organ odpowiedzialny do reprezentacji:

Joanna Pawłowska-Tyszko – Prezes

 g+ youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

Pauliny, ul. Kasztanowa 4,

86-022 Dobrcz

 

Biuro:

ul. Toruńska 30/45,

85-023 Bydgoszcz,

 

telefon

telefon:

tel./fax: (52) 376 42 20

mail

e-mail:

biuro@feeirow.pl